مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

وجوب نبرد با دشمنان محارب‏

اندازه فونت :
2016/07/18

فرهنگ حضرت حق كه از روزگار آدم ابوالبشرز اسلام بوده، و تا قيزامت هم اسلام اسزت، هدفى جز هدايتز انسان به سوى مبدء و مزعاد و كمال و رشزد، و ادزب و تربيت و آراسته شدنش به اخلاق حسنه و عمل صالح و تأمين سعادت دنيا و آخرت نداشت و ندارد.
ز
اسلام انسان را به زعقل و انديشه و تفكر و تدبير در حقايق و ظاهر و باطن هستى و آيات تكوينى و تشريعى، براى رسيدززن به اوج كمال و تحصيل زخير دزنيا و آخرت دعوت ميكند، و از او ميخواهد كه با بكارگرفتن عقلش نسبت به طقبول فرهنگ زندگى فرهنگ ذاحسن را كه همان آئين اسلام است تن دهد، تا از سلامت همه جانبه و عدالت و انصاف در همه شئون زندگى بهرطزه گردد، اين است حقيقت و اساس دعوت اسلام، دعوت به عبادت معبود حقيقى، دعوت به صلح و امنيت،ذ دعوت به صدق و صفا، دعوت به مهر و وزفا، دعوزت به تحصيل خير و سعادت، دعوت به آباد كردن دنيا و آخرت نه دعوت به جنگ و دعوت به كشتار، و دعوت با آزار و ظلمط، اسلام دين عقل و انديشه و دين علم و حكمت، و دين تفزكر و تدبر، و دين تربيت و ادب است نه دين اسلحه و شمشير، و دين جنگ و خونريزى، اسلام دين شمشزير است سخنى بيمنطق، و كلامى بيدليل است كه مسيحيت يهودى مسلك غرزب براساس دشمنى با اسلام در دهانها انداخت و براى باور ندان آن به مردم حتى به خود مسلمانان نسبت به آن هزينه گزافى پرداخت و ميپردازد.

سوال خود را مطرح کنید :