مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

جنگهای پیامبر(ص) بر اساس یک قاعده حکومتی بودند نه دستور الهی

اندازه فونت :
2016/07/18

اصول اساسی دعوت اصول اساسی دعوت پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران گذشته ، دعوت به نگرش توحیدی به خ اصول اساسی دعوت پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران گذشته ، دعوت به نگرش توحیدی به خلقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرد اخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود. لقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرد اخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود. پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران اصول اساسی دعوت پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران گذشته ، دعوت به نگرش توحیدی به خلقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرد اخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود. گذشته ، دعوت به نگر اصول اساسی دعوت پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران گذشته ،

دعوت به نگرش توحیدی به خلقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرد اخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود. ش توحیدی به خلقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرداخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود.

 

 

اصول اساسی دعوت پیامبر(ص) ، مانند همه پیام آوران گذشته ، دعوت به نگرش توحیدی به خلقت و هستی و کاینات ۱ و عملکرد اخلاق مدار در راستای اتصاف و تخلق به اخلاق الهی ۲ بود.

سوال خود را مطرح کنید :