مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

بهشت شما کجاست ؟

اندازه فونت :
2016/07/18

به نظر شما بهشت کجاست؟ بهشت در فرهنگ فارسی معین به نظر شما بهشت کجاست؟ بهشت در فرهنگ فارسی معین جایی خوش آب و هوا و سرسبز و خرم و سرشار از خوبی ها و لذت ها که پاداش پس از مرگ است … جایی که هیچ گونه سختی و عبه نظر شما بهشت کجاست؟ بهشت در فرهنگ فارسی معین جایی خوش آب و هوا و سرسبز و خرم و سرشار از خوبی ها و لذت ها که پاداش پس از مرگ است … جایی که هیچ گونه سختی و عذاب و المی به انسان نمی رسد.ذاب و المی به انسان نمی رسد.جایی خوش آب و هوا و سرسبز و خرم و سرشار از خوبی ها و لذت ها که پاداش پس از مرگ است … جایی که هیچ گونه سختی و عذاب و المی به انسان نمی رسد.

سوال خود را مطرح کنید :