مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

اندازه فونت :
2016/07/18

آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در موذرد دین یو آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفاهی رسیده از پیامبر(ص) و اهل ذبیت و یا گزارشات تاریخیذ موجود در کتب تاریخی مختلف ، استدلال میشود که بدون بررسی ذعتبار اسناد آنها ، در همه فضاهای مجازی در حال گسترش و پخش است .
ی
آنچه که عقل انسانی حکم میکند و از پیامبر و اهل بیت (ع) نیز به ما رسیده است ، برای بررسی صحت و اعتبار روایاذت مذکور دو راه بیشتر وجود ندارد :
ر
۱ اعتبار زنجیره راویان روایت تا پیامبر(ص) و یا امام(ع)آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در مورد یدین و آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفرهی رسیده از پیامبر(ص) و اهل بیت و یا گزارشات تاریخی موجود در کتب تاریخی مختلف ، استدلال میشود که بدون بررسی اعتبار اسناد آنها ، در همه فضاهای مجازی در حال گسترش و پخش است .

آنچه که عقل انسانی حکم میکند و از پیامبر و اهذل بیت (ع)ذ نیز به ما رسیده است ، برای بررسی صحت و اعتبار روایات مذکور دو راه بیشتر وجود ندارد :

۱ اعتبار زنجیره راویان روایت تا پیامبر(ص) ذ یا امام(ع)

سوال خود را مطرح کنید :